מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

עשות אשקלון תעשיות בע”מ (“החברה”)

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, שתתקיים במשרדי החברה ברח’ עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני, אשקלון ביום ראשון, 15 באוקטובר 2017, בשעה 10:00. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לכינוסה של האסיפה כאמור לעיל לא יימצא לה מניין חוקי, תידחה האסיפה מאליה בשבוע ימים והיא תיערך ביום ראשון, 22 באוקטובר 2017, באותה השעה ובאותו המקום, או ביום שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

הנושאים על סדר היום

אישור התקשרות החברה עם תעש מערכות בע”מ (“תעש“), בעלת השליטה בחברה, בעסקה לביצוע עבודות חריטה בהיקף כולל של כ-1.05 מיליון ש”ח לתקופה של כ-4 חודשים.

זכאות להשתתף בהצבעה: המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו בתום יום העסקים של יום ראשון, 17 בספטמבר 2017.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה: בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית גם באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה יש להמציא לחברה, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה, עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:  יום חמישי, 5 באוקטובר 2017.

מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה: משרדי החברה ברחוב עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני, אשקלון, 7863702.

כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה: כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בהם ניתן למצוא את הנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, הינם: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il. אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ: www.tase.co.il.

לפרטים נוספים בדבר האסיפה כאמור, פירוט הנושאים שעל סדר היום, הרוב הנדרש ועוד ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה, באתר מגנ”א של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il מיום 10 בספטמבר 2017, שמספר האסמכתא שלו 2017-01-080323.

עשות אשקלון תעשיות בע”מ